ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต และการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาทักษะทางอาชีพและส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาทักษะทางอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ โดยเน้นพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้เป็นแรงงานฝีมือเป็นการสร้างความมันคงด้านอาชีพ สร้างรายได้และมีงานทำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

📝คู่มือการลงทะเบียน Digital ID บุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/…/1jZMy30xlktfEZnv1…/view…
วิดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=ILrpwEGjkKw

📝คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/…/1s4XxKX3…/view…
วิดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=ONMcCDcfk3U