ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)