ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 บนพื้นที่ดินบริจาคของนางอุบล-นายบัญญัติ ปานุราช เลขที่ 95 ถนนปานุราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 5 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,156,700 บาท ประกอบด้วยอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น เป็นอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานฯ จำนวน 1 หลัง บ้านพักคนงานภารโรง 2 ยูนิต จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 21 กำหนดให้ปรับเปลี่ยนภารกิจ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551

ที่ตั้ง

95 ถนนปานุราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0 7561 1933 โทรสาร 0 7561 2704

ผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่

 • นายสุรชัย จันทร์สถาพร   ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายอรรณพ ผิวขำ           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

 1. นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร           ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองกระบี่่
 2. นางโสภา สมหวัง                รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอคลองท่อม
 3. นายยงยุทธ์ ไกรมุ่ย             ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะลันตา
 4. นายชรินทร์ แกล้วทนงค์      ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปลายพระยา
 5. นางสาวไซเราะ จะปะกิยา    ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอลำทับ
 6. นายธีรพงษ์ ดวงแก้ว          ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเหนือคลอง
 7. นายมนูญ เศษแอ               ผู้อำนวยการ กศน. อำเภออ่าวลึก
 8. นางสาวนพณัฐ แท่นทอง    ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาพนม

ทำเนียบผู้บริหาร สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่

 1. นายอารีเฟน อับดุลกาเดร์ 2527-2531
 2. นายนิพนธ์ ประภาวดี 2531-2532
 3. นายวิมล วัฒนา 2532-2533
 4. นายพิบูลย์ ทรัพย์ปรุง 2533-2536
 5. นายสมโมทย์ สหกโร 2536-2539
 6. นายจรัส ทองจีน 2539-2544
 7. นายวิศิษฏ์ มั่นชูพงศ์ 2545-2551
 8. นายสุรชัย จันทร์สถาพร 2552-2557
 9. นายประวิตร ทับเที่ยง 2557- 2561
 10. นายสุรสิทธิ์ สุดสาย 2561 – 2562
 11. นายสุรชัย จันทร์สถาพร 2562- ปัจจุบัน