งบทดลอง

*******************************************

ปีงบประมาณ 2566

*******************************************

ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม         ( October)

เดือนพฤศจิกายน  ( November)

เดือนธันวาคม       ( December)

ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม       ( January)

เดือนกุมภาพันธ์    ( February)

เดือนมีนาคม         ( March)

ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน         ( April)

เดือนพฤษภาคม    ( May)

เดือนมิถุนายน      ( June)

ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม    ( July)

เดือนสิงหาคม      ( August)

เดือนกันยายน      ( September)

*******************************************

ปีงบประมาณ 2565

*******************************************

ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม         ( October)

เดือนพฤศจิกายน  ( November)

เดือนธันวาคม       ( December)

ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม       ( January)

เดือนกุมภาพันธ์    ( February)

เดือนมีนาคม         ( March)

ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน         ( April)

เดือนพฤษภาคม    ( May)

เดือนมิถุนายน      ( June)

ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม    ( July)

เดือนสิงหาคม      ( August)

เดือนกันยายน      ( September)

*******************************************